ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Göztepe Mahallesi Gülhane Sokak Optimum Flats Apt. No: 4C Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan  SLİM PLUS GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ("SLİM+") ile Üye ("Üye") arasında, Üye’nin SLİM+ in internet sitesinde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. SLİM+  ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

  1. TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası internet sitesinin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in internet sitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve https://www.slimplus.co/ üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metni Üyeler’in internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, SLİM+ tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere SLİM+’in kişisel verilere ilişkin genel politikasını düzenleyen ve https://www.slimplus.co/  üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası Üye’nin internet sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmet Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla SLİM+ ya da SLİM+’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Üye SLİM+ ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet sitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından İnternet sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

İnternet sitesi Mülkiyeti SLİM+’a ait olan ve SLİM+’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu https://www.slimplus.co/ alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

 

  1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, internet sitesine üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda SLİM+ tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.3. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

  1. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin SLİM+’dan talepte bulunması halinde SLİM+, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için SLİM+’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.3. SLİM+’in internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; internet sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. SLİM+, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. İnternet sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle SLİM+’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, SLİM+’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.4. Üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.5. SLİM+, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.6. İnternet sitesine üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler’den alınan kişisel veriler, bilgileri açıklamak zorunda kalması halinde Üye, SLİM+’yi sorumlu tutamayacaktır. SLİM+, işbu Sözleşmenin ifası ve kurulması amacıyla Sözleşmenin tarafı olan Üye’ye ait kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’dan doğan asli ve tali yükümlülükleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde işleyeceğini, Üye’ye ait edindiği kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini ve ifşa edilmesini önlemek ile muhafaza edilmesini sağlamaya yönelik veri güvenliğini sağlayacağını, bu kapsamda yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerin alındığını beyan eder. SLİM+ ayrıca diğer kanunlarda öngörülen sürelere riayet ederek, işleme amacı ortadan kalkan verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. Üye, işbu Sözleşme’yi onaylamakla SLİM+ tarafından kişisel verilerin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, İnternet sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

4.9.1. İnternet sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.9.2. İnternet sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.9.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.9.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; internet sitesindeki yorumları internet sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.9.5. Virüs veya internet sitesine, internet sitesinin veri tabanına, internet sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.9.6. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

4.9.7. İnternet sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, SLİM+’in önceden yazılı iznini alınmaksızın internet sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.9.8. Hizmetlerin, internet sitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

4.10. Üye, internet sitesinde yaptığı işlemleri internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

  1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2. SLİM+, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

  1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. SLİM+, Üye’nin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. SLİM+, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metnine ve Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için İnternet sitesi’nde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Genel Aydınlatma Metnini her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde [email protected] adresine elektronik posta göndererek ya da internet sitesinde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2. Üye tarafından internet sitesinde Üyelik oluşturmak veya internet sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla SLİM+ ya da iş ortakları tarafından Çerez (Cookie) Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

SLİM+ markası ve logosu, https://www.slimplus.co/ internet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SLİM+ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile SLİM+ ’in mülkiyetindedir. Üye, SLİM+’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını SLİM+’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, https://www.slimplus.co/ İnternet sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda SLİM+’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya SLİM+’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, SLİM+’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

  1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SLİM+, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve internet sitesinde yer alan Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

  1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, salgın hastalık, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya SLİM+’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") SLİM+’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, SLİM+ ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda SLİM+’in resmi defter ve ticari kayıtları ile SLİM+’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.3. Bildirim SLİM+, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri. Üye, SLİM+’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

 

Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler kullanıyoruz. Çerez kullanımını tercih etmiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz.